Vedtægter Eksotiske Dyrs Venner

forside (1)

1 Foreningens navn er Eksotiske Dyrs Venner.

 

  • 2 Foreningens formål er at fremme kendskabet til hvordan man holder anderledes dyr

i privat hold, så de bliver holdt under optimale forhold m.h.t. fodring, pasning,

pladsmæssigeforhold samt indretning.

Endvidere vil foreningen rette henvendelse til rette myndigheder ang. udformningen af regler : ang. hold af dyr i privat hold.

 

  • 3 At folk har et sted de kan spørge til råds inden man anskaffer sig et dyr, som man måske ikke kender nok til.

Kan blive henvist til en dygtig dyrlæge, der har kendskab til anderledes dyr, hvis det skulle blive aktuelt.

 

  • 4 Enhver kan blive medlem, som har interesse for anderledes kæledyr / hobbydyr.

Bestyrelsen kan udelukke et eller flere medlemmer, hvis der bliver handlet i strid med Foreningens formål.

Foreningen støtter ikke medlemmer, der måtte have ulovlige dyr.

 

  • 5 På længere sigt skal foreningen prøve at etablere et tæt samarbejde med andre relevante dyreforeninger, for at stå stærkere over for relevante myndigheder.

Og e.v.t. for at lave et stort fælles blad.

 

  • 6 Husstandsmedlemsskaber giver max. 2 stemmer, dog kun en stemme pr. fremmødte. Der kan ikke afgives skriftlige stemmer ved fuldmagt.

 

  • 7 Kontingentet betales til foreningens kassér eller pr. giro.

 

  • 8 Medlemskabet løber fra d.1-1 til d.31-12.

Kontingentet for efterfølgende år skal være indbetalt senest d. 31/12 indeværende år.

Udmeldelse kan ske til enhver tid. Indbetalt kontingent kan dog ikke kræves refunderet.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår løber 1 januar til 31 december.

 

  • 9 Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed og denne holdes en gang om året. General- forsamlingen tilstræbes afholdt i november. Indkaldelsen til generalforsamlingen sker i det sidste blad op til generalforsamlingen, dog skal den varsles senest 4 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den er lovlig indvarslet.

E.v.t. forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutnings dygtig uanset antallet af fremmødte.

Ændring af vedtægterne skal ske på generalforsamlingen ved et flertal for dette.

Stemmeberettigede er fremmødte gyldige medlemmer, der er mødt op på generalforsamlingen.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Bestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer og der vælges 2 suppleanter. Man er valgt for 2 år ad gangen.

Kassér og formand kan ikke gå på valg samtidig.

Formanden vælges på generalforsamlingen og resten af bestyrelsen bestemmer selv arbejdsopgaverne internt i bestyrelsen.

Det er ulønnet at side i bestyrelsen, men man skal ikke betale kontingent.

Ved ophør af foreningen indkaldes til ekstraordinær eller ordinær generalforsamling. Det afgøres på denne generalforsamling, hvad der skal ske med foreningens eventuelle midler.

Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indvarsels med mindst 4 ugers varsel med opgivelse af dagsorden samt tid og sted for afholdelsen.

 

Foreningen er stiftet tirsdag d. 5 februar 2002